Auto aukcija

Opšti uslovi poslovanja

1. OPŠTE ODREDBE

1.1.Ovi Opšti uslovi poslovanja čine sastavni deo Internet platforme autoaukcija.rs ("Platforma autoaukcija.rs") i kao takvi predstavljaju odredbe ugovora između društva AUTOAUKCIJA d.o.o. Beograd - Zvezdara, Veljka Dugoševića 54 ("AutoAukcija") i svakog pojedinog korisnika Platforme autoaukcija.rs ("Opšti uslovi").

1.2. Opštim uslovima se uređuju prava i obaveze korisnika Platforme autoaukcija.rs za oglašavanje vozila oštećenih u nezgodama i polovnih vozila, kao i uslovi sprovođenja aukcije. Opšti uslovi treba da doprinesu tome da Platforma autoaukcija.rs bude bezbedno mesto za lica koja nude vozila na prodaju ("Oglašivači") i za lica koja kupuju vozila preko Platforme autoaukcija.rs ("Kupci").

1.3. AutoAukcija obezbeđuje Platformu autoaukcija.rs na kojoj Oglašivači i Kupci, nakon uspešne registracije i u skladu sa Opštim uslovima, mogu oglašavati vozila ili davati ponude za oglašena vozila. Sama AutoAukcija nije ugovorna strana u ugovorima o kupoprodaji vozila koji zaključuju vlasnik vozila i Kupac korišćenjem Platforme autoaukcija.rs, već AutoAukcija jednostavno omogućuje uslugu upotrebe Platforme autoaukcija.rs.

1.4. Korisnicima usluga koje pruža AutoAukcija smatraju se pravna lica koje su registrovana na Platformi autoaukcija.rs i koja prihvate primenu ovih Opštih uslova, a pod uslovima i na način iz ovih Opštih uslova.

1.5. Korisnici autoaukcija.rs Platforme:

 • - pravna lica koja koriste Platformu autoaukcija.rs kako bi nudili vozila na prodaju
 • - pravna lica koja koriste Platformu autoaukcija.rs kako bi kupili vozila.

1.6. AutoAukcija omogućava korišćenje usluga i sadržaja Platforme autoaukcija.rs, isključivo na način i pod uslovima opisanim u Opštim uslovima društva AutoAukcija.

1.7. Opšti uslovi se primenjuju na sve usluge i sav sadržaj Platforme autoaukcija.rs kao i sve servise AutoAukcije povezane sa njima.

1.8. AutoAukcija poštuje, i štiti u skladu sa zakonom i svojim unutrašnjim aktima, u granicama svojih ovlašćenja i obaveza, prava ličnosti, privatnosti, prava o zaštiti podataka, autorska i druga srodna prava, kao i dobre poslovne običaje, a sve u skladu sa važećim propisima Republike Srbije. AutoAukcija ne odgovara za sadržaje koje postavljaju treća lica niti odgovara za bilo koju eventualnu povredu zakona koja proizlazi iz takvih sadržaja.

1.9. Svako korišćenje Platforme autoaukcija.rs u celosti ili bilo kog njegovog dela koje nije u skladu sa ovim Opštim uslovima, smatraće se zloupotrebom usluga koje pruža AutoAukcija i kršenjem Opštih uslova.

1.10. Poslovanje društva AutoAukcija putem Platforme autoaukcija.rs regulisano je Zakonom o obligacionim odnosima, Zakonom o trogovini, te prevashodno Zakonom o elektronskoj trgovini, kao i drugim zakonima pravnog sistema Republike Srbije u delovima koji nisu regulisani navedenim zakonom.

1.11. Na sva pitanja koja nisu regulisana Opštim uslovima, primenjuje se pozitivno zakonodavstvo Republike Srbije.

1.12. Korisnik se ne može pozivati na uslove, prava i dužnosti u skladu sa sopstvenim ili nekim drugim opštim uslovima, osim ako se na njihovu primenu AutoAukcija nije eksplicitno saglasila pismenim putem.

1.13. AutoAukcija će smatrati, do pismenog obaveštenja o suprotnom, da svaka radnja preduzeta sa naloga određenog Korisnika potiče od tog Korisnika, odnosno od lica ovlašćenog za preduzimanje radnji kod Korisnika. Korisnici iskljčivo samostalno odgovaraju za radnje koje preduzimaju preko svojih naloga u korišćenju Platforme, ukljčujući ali ne ograničavajući se na davanje ponude, prihvatanje ponude, popunjavanje sadržaja na Platformi i dr.

2. REGISTRACIJA, ISKLJUČENJE KORISNIKA I ZABRANA PRISTUPA

2.1. Korišćenje Platforme autoaukcija.rs se zasniva na pravilnoj registraciji Korisnika sa istinito navedenim podacima traženim u elektronskom registracionom obrascu. Za tačnost unetih podataka odgovara isključivo Korisnik. AutoAukcija neće proveravati svaki pojedinačni podatak koji se unosi ali zadržava pravo na razmatranje svakog podatka ili sadržaja koji Korisnik postavlja na Platformu.

2.2. Registracija je besplatna. Platforma autoaukcija.rs dostupna je isključivo pravnim licima sledećih delatnosti:

 • - Oglašivači: Osiguravajuća društva, lizing kuće, banke, veliki poslovni sistemi (menadžeri flote), uvoznici i proizvođači vozila, državne ustanove, stečajni upravnici, rent a car, ovlašćeni dileri, trgovci automobilima;
 • - Kupci: auto-otpadi, auto-servisi, auto-mehaničari, auto-limari, auto-lakileri, auto-dileri, pravna lica registrovana za otkup sekundarnih sirovina.

2.3. Platforma autoaukcija.rs može biti dostupna i pravnim licima čija delatnost je drugačija od opisane pod 2.2. ali samo uz prethodnu izričitu saglasnost AutoAukcije.

2.4. Podaci označeni u registracionom obrascu sa zvezdicom (*) su obavezni, a naročito sledeći podaci: ime firme, aktuelna adresa, pib, matični broj, broj telefona, osoba za kontakt, važeća elektronska adresa, korisničko ime i lozinka. Podaci o korisniku moraju uvek biti potpuni i tačni. U slučaju promene bilo kog podatka, Korisnik je dužan da bez odlaganja obavesti AutoAukcija tim o promenama putem elektronske pošte (office@autoaukcija.rs). AutoAukcija nije dužna da proverava verodostojnost navedenih podataka niti odgovara za njihovu tačnost. Tačnost navedenih podataka je u isključivoj odgovornosti lica koje ih unosi.

2.5. Korisnik je dužan da bez odlaganja, odmah obavesti AutoAukciju ukoliko je došlo do promene bilo koje informacije koja se traži prilikom registracije. AutoAukcija zadržava pravo da ponovo, u bilo kom trenutku, razmotri podatke iz registracione prijave i odbije registracionu prijavu bez daljih obrazloženja.

2.6. Registrovanjem i korišćenjem Platforme autoaukcija.rs, korisnici pristaju na Opšte uslove AutoAukcije tj. Platforme autoaukcija.rs, te na taj način zaključuju ugovor po pristupu sa pružaocem usluge informacionog društva AutoAukcija i daju saglasnosti za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti. Na taj način Korisnik daje saglasnost da se prikupe podaci o e-mail adresi i IP adresama sa kojih pristupa kao i drugi podaci kako je u daljem tekstu navedeno, kao i da se ti podaci obrade u svrhe koje su navedene u Opštim uslovima.

2.7. Pravno lice postaje Korisnik nakon što izvrši gore navedenu radnju registracije. Registracija je uslovljena prihvatanjem Opštih uslova tako da se pravno lice može registrovati i dobiti status Korisnika samo ukoliko prihvati primenu Opštih uslova.

2.8. AutoAukcija nije u obavezi da dozvoli svakom Korisniku da se registruje i koristi usluge Platforme autoaukcija.rs. AutoAukcija ima pravo da u bilo koje vreme odbije zahtev za registraciju i zadržava pravo da u bilo kom trenutku razmotri podatke iz registracione prijave i da bilo kom Korisniku otkaže status Korisnika (odmah ili naknadno), a naročito u slučajevima kršenja Opštih uslova ili zakona Republike Srbije.

2.9. Svi prikupljeni podaci mogu biti upotrebljeni kao dokaz u skladu sa zakonima Republike Srbije, posebno radi sprečavanja i otkrivanja vršenja svih vrsta protivpravnih radnji i izvršenja krivičnih dela.

2.10. Korisnik kome je otkazan status Korisnika od strane AutoAukcije nema pravo da se ponovo registruje kao Korisnik, bilo pod svojim, bilo pod nekim drugim imenom, bez prethodnog izričitog pisanog pristanka AutoAukcije.

2.11. Momentom prestanka statusa Korisnika, bez obzira na razlog ili vrstu prestanka, odmah prestaju sva prava i dospevaju sve neizmirene obaveze Korisnika. Korisnik je u obavezi da plati naknadu kao i da izmiri drugu dospelu (finansijsku) obavezu kako je propisano cenovnikom usluga.

2.12. Čak i nakon što je Korisniku omogućen pristup Platformi autoaukcija.rs, AutoAukcija može, u slučaju naznake da bi Korisnik mogao povrediti zakon, Opšte uslove ili prava trećeg lica ili bilo koji drugi interes AutoAukcije ili drugih Korisnika da primeni mere:

 • -odbijanja ponuđenog vozila
 • -privremeno udaljenje Korisnika sa Platforme autoaukcija.rs - blokrinaje Kosinika,
 • -trajna suspenzija pristupa Korisnika Platformi autoaukcija.rs sa trenutnim dejstvom isključenje Korisnika.

2.13. Pošto je za virtuelno tržište pouzdanost Korisnika od posebnog značaja, u vezi sa opomenama, blokiaranjem ili isključenjem Korisnika od strane AutoAukcije primenjuju se sledeća osnovna načela:

Opis događaja SANKCIJA
Unos lažnih podataka prilikom prijave (naročito lažnog imena, poštanske adrese, broja telefona, pib-a, matičnog broja) Isključenje Korisnika
Oglašivač namerno ili krajnjom nepažnjom oglašava sa netačnim podacima i/ili ne navodi bitne činjenice o stanju vozila Blokiranje Korisnika
Dolazi do ponovljenih kašnjenja u postupcima, naročito kašnjenja u isporuci, plaćanju ili preuzimanju vozila Isključenje Korisnika
Zloupotreba korisničkog imena i/ili lozinke Blokiranje Korisnika
Maloletan Korisnik Isključenje Korisnika
Podnošenje ponuda u sopstvenim aukcijama – prvo kršenje Blokiranje Korisnika
Podnošenje ponuda u sopstvenim aukcijama - drugo kršenje Isključenje Korisnika
Stavljanje na aukciju i/ili prodaja zabranjenih/nedozvoljenih proizvoda ili prodaja uz korišćenje zabranjenih podataka Blokiranje Korisnika
Ponovno stavljanje na aukciju i/ili prodaja zabranjenih/nedozvoljenih proizvoda ili prodaja uz korišćenje zabranjenih podataka Isključenje Korisnika
Zloupotreba Platforme autoaukcija.rs Isključenje Korisnika
Povrede zakona ili prava trećeg lica u vezi sa AutoAukcijom, a naročito u vezi sa integritetom i pouzdanošću trgovine na Platformi autoaukcija.rs Isključenje Korisnika
Pokretanja stečajnog postupka ili insolventnost Korisnika i prestanak njegove poslovne aktivnosti Blokiranje Korisnika
Korišćenje Platforme autoaukcija.rs suprotno njihovom cilju i u svrhe koje AutoAukcija nije imala u vidu Blokiranje Korisnika
Korisnik napravi/plasira/nudi Platformu za oglašavanje koja je direktna ili indirektan konkurent Autoaukcije. Isključenje Korisnika
Ne prihvatanje da kupi/proda vozilo Blokiranje Korisnika
Neplaćanje naknade za uslugu Platforme autoaukcija.rs u predviđenom roku Blokiranje Korisnika
Kršenje drugih odredaba ovih Opštih uslova ili važećih zakonskih odredaba Opomena; Blokiranje Korisnika ili Isključenje Korisnika koji krši odredbe

2.14. Isključenje i/ili blokiranje Korisnika stupa na snagu momentum kada AutoAukcija pošalje obaveštenja (e-pošta) Korisniku.

2.15. U slučaju kršenja odredaba iz člana 2.13, Korisnik plaća ugovornu kaznu u iznosu od 300 (tristotine) eura.

2.16. Korisnik ima pravo da mu se nalog odblokira a po namirenju ugovorne kazne iz predhodnog stava.

2.17. Korisnik može biti opomenut ili isključen u bilo kom trenutku ako AutoAukcija za to ima opravdan razlog.

2.18. Korisnici razumeju i pristaju da se na njih, u skladu sa pravilima iz Opštih uslova, primenjuju navedena pravila oko sankcionisanja nedozvoljenih ponašanja.

3. PRAVA I OBAVEZE KORISNIKA

3.1. Korisnici su u obavezi da sve vreme čuvaju pristupnu lozinku koja im je potrebna za korišćenje Platforme autoaukcija.rs, kao i da je nikada ne otkrivaju trećim licima. Korisnici su u obavezi da svoju lozinku periodičnu menjaju, u periodima koji ne mogu biti kraći od jednog kvartala. Ukoliko prekrše ma koju od ovih obaveza, Korisnici to čine na isključivu sopstvenu odgovornost i snose u potpunosti odgovornost prema oštećenima, za svaku štetu nastalu takvim korišćenjem njihovog naloga.

3.2. Korisnik koji želi da prekine status Korisnika društvu AutoAukcija dostavlja e-poruku na sledeću adresu: office@autoaukcija.rs.

3.3. Da bi zahtev za prekid statusa Korisnika bio usvojen, neophodno je da budu ispunjeni sledeći uslovi:

 • - Sve aukcije koje je Korisnik započeo su u celosti zaključene i odgovarajuća kupovina/ prodaja je izvršena;
 • - Služba za podršku korisnicima Platforme autoaukcija.rs potvrdila je prekid statusa Korisnika slanjem e-poruke Korisniku.

3.4. Korisnicima Platforme autoaukcija.rs se zabranjuje da blokiraju, prekrivaju ili prepravljaju sadržaj koji je generisala AutoAukcija kao i da na bilo koji drugi način blokiraju ili onemogućavaju nesmetani rad AutoAukcije tj. Platforme autoaukcija.rs.

3.5. Upotreba mehanizama, softvera ili drugih programskih alata koji mogu ometati normalnu aktivnost AutoAukcije tj. Platforme autoaukcija.rs je zabranjena. Korisnici ne smeju da preduzimaju radnje koje mogu da dovedu do neodgovarajuće i preterane upotrebe infrastrukture ili preopterećenja Platforme autoaukcija.rs. Ovakve aktivnosti podležu krivičnoj i materijalnoj odgovornosti.

3.6. Korisnik se obavezuje da nadoknadi svaku štetu koju prouzrokuje, kako AutoAukciji tj. Platformi autoaukcija.rs, tako i drugim korisnicima Platforme autoaukcija.rs kao i trećim licima.

3.7. Korisnici razumeju i prihvataju da AutoAukcija neće proveravati istinitost podataka koje Korisnici unose niti identitet Korisnika. S druge strane, AutoAukcija ima pravo, ukoliko nađe za potrebno, da proverava da li su unosi, odnosno sadržaj objavljen od strane Korisnika na Platformi autoaukcija.rs u skladu sa svrhom Platforme autoaukcija.rs.

4. ODGOVORNOST

4.1. AutoAukcija nastoji da osigura najvišu moguću bezbednost korišćenja Platforme autoaukcija.rs. Međutim, ovlašćenje Korisnika na upotrebu Platforme autoaukcija.rs je ograničeno trenutnim stepenom razvoja tehnologije. Može doći do zastoja ili greške u radu sistema, naročito tokom radova na održavanju servera ili softvera od strane AutoAukcije. Stoga, AutoAukcija ograničava svoje usluge ponekad kada je to nužno da bi se osigurala sigurnost servera ili da bi se obavilo održavanje sistema. U takvim slučajevima AutoAukcija će nastojati i uzeti u obzir legitimne interese Korisnika Platforme autoaukcija.rs tako što neće izvoditi radove održavanja u intervalu uobičajeno prometnih radnih sati poslovanja Korisnika ili tako što će unapred i na odgovarajući način obavestiti Korisnike. U slučaju nepredvidivog pada sistema, takođe se mogu primeniti principi postupanja AutoAukcije za slučaj pada sistema.

4.2. Korišćenje Platforme autoaukcija.rs je na isključivu odgovornost Korisnika.

4.3. AutoAukcija ne garantuje neprekidnost korišćenja Platforme autoaukcija.rs, niti je na bilo koji način odgovoran za eventualnu privremenu nedostupnost Platforme autoaukcija.rs, niti za delimično ili potpuno nefunkcionisanje ili pogrešno funkcionisanje Platforme autoaukcija.rs, kao ni za posledice koje bi mogle nastupiti iz upotrebe Platforme autoaukcija.rs. AutoAukcija nije odgovorna za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektronskih podataka, uključujući i sistemski sat. Za napred navedeno odgovorni su davaoci internet usluga.

4.4. Internet stranica ne garantuje za tačnost, pouzdanost, kao ni za sadržaj postavljen od strane Korisnika.

4.5. AutoAukcija ne garantuje svojim korisnicima broj ostvarnih kupo-prodaja tokom korišćenja Platforme.

4.6. AutoAukcija ne garantuje zaključenje ugovora o kupoprodaji nakon završene aukcije već to pitanje predstavlja zasebnu, međusobnu odgovornost kupca i prodavca (vlasnika vozila) koja za osnov ima njihov međusoban pravni odnos.

4.7. Ova izjava o odgovornosti odnosi se na svu štetu, ili povrede koje bi mogle nastati iz skrivenih nedostataka, grešaka, prekida, brisanja, kvara, kašnjenja u radu ili prenosu računarskih virusa, prekida u komunikacijama, krađe, uništenja ili neovlašćenog pristupa podacima, promene ili zloupotrebe podataka od strane trećih lica, raskida ugovora, ponašanja suprotnog Opštim uslovima, nemara i dr.

4.8. Korisnik izričito prihvata da Platforma autoaukcija.rs ne može biti odgovorna za bilo kakvo ponašanje drugih Korisnika ili trećih lica koje im može izazvati ili im je izazvalo štetu, kao i da rizik od moguće štete u celosti snose ta lica, a u skladu sa važećim zakonodavstvom Republike Srbije.

4.9. Bez obzira na ostala prava AutoAukcije iz Opštih uslova, AutoAukcija zadržava između ostalog i sledeća prava:

 • - da obustavi aukciju
 • - da isključi određena vozila iz aukcije
 • - da odbije vozilo ili
 • - da bilo kom Oglašivaču i/ili Kupcu zabrani korišćenje usluga AutoAukcije tj. platforme autoaukcija.rs.

4.10. AutoAukcija zadržava pravo izmene, ukidanja (privremeno ili trajno) bilo kog elementa Platforme autoaukcija.rs, kao i usluga koje pruža, i sadržaja odnosno unosa, bez prethodnog odobrenja ili obaveštenja, uz primenu dobrih poslovnih običaja, a naročito radi očuvanja integriteta platformi, bezbednosti podataka i redovnog servisiranja.

4.11. AutoAukcija je odgovorna isključivo za direktne gubitke izazvane namernim kršenjem Opštih uslova ili grubom nepažnjom od strane AutoAukcije. Svaka odgovornost AutoAukcije za direktne gubitke izazvane običnom nepažnjom - bez obzira na pravni osnov - izričito se i u celosti isključuje, bez obzira na važeće zakonske propise. Svaka odgovornost AutoAukcije za indirektne gubitke i izmaklu dobit - bez obzira na pravni osnov - izričito se i u celosti isključuje.

4.12. Korisnici primaju na znanje da vozila, njihova oprema i delovi ponuđeni na prodaju na Platformi autoaukcija.rs nisu vlasništvo AutoAukcije.

4.13. AutoAukcija nije ugovorna strana u ugovorima o kupoprodaji polovnih vozila i havarisanih vozila, ponuđenih na Platformi autoaukcija.rs. Bilo kakve izjave i garancije u vezi sa kupoprodajom vozila, AutoAukcija ne daje i ne može da da u svoje ime.

4.14. Budući da AutoAukcija ni jednog trenutka nije vlasnik vozila, nije upoznata sa stanjem vozila, tako da ne preuzima niti može da preuzme bilo kakvu odgovornost za stanje i uslove u kojima se ta vozila nalaze. AutoAukcija ne podvrgava ova vozila nikakvoj tehničkoj i/ili vizuelnoj ili bilo kakvoj drugoj inspekciji. Opis stanja vozila se temelji isključivo na podacima koje unosi i podnosi Oglašivač. Oglašivač prihvata i snosi svu odgovornost za tačan, potpun i ažuran unos svih podataka o vozilu.

4.15. Za registraciju na Platformu autoaukcija.rs se ne plaća posebna naknada. Registracija, postavljanje vozila i učešće u aukcijama vozila na Platformi autoaukcija.rs su besplatni.

4.16. Kupac čija je ponuda najviša kada se aukcija završi (“Kupac pobednik”) u obavezi je da plati naknadu za pobedu na aukciji društvu AutoAukcija koja je plativa odmah u skladu sa fakturom koju izdaje AutoAukcija. Iznos i rok za uplatu naknade možete videti klikom na link "Cene". U slučaju kašnjenja s plaćanjem, primenjuju se mere predviđene zakonom.

4.17. U slučaju povećanja cene usluge, Korisnik će biti obavešten najmanje mesec dana unapred.

4.18. Prigovori na fakturu izdatu od strane AutoAukcije moraju se podneti AutoAukcije u roku od tri (3) dana u elektronskoj ili drugoj pisanoj formi.

5. PRAVILA TRŽIŠTA PLATFORME autoaukcija.rs

5.1. AutoAukcija obezbeđuje Platformu autoaukcija.rs za oglašavanje vozila u svrhu obavljanja kupoprodaje vozila na Internetu putem aukcije.

5.2. Cene vozila su zasnovane I formiraju se na ponudi i potražnji.

5.3. Aukcija se odvija tako što je Oglašivač u obavezi da odredi svoju minimalnu početnu cenu, a Kupci se nadmeću davanjem sopstvenih ponuda koje mogu biti niže, više ili jednake sa Oglašivačevom minimalnom početnom cenom. Najbolja ponuda je najviša ponuda koja je data do isteka vremenskog roka predviđanog za održavanje aukcije (u slučaju produženja roka trajanja aukcije, najbolja ponuda je ona koja je najviša u momentu zatvaranja aukcije).

5.4. Ako Oglašivač odabere opciju "Kupi odmah", aukcija se prekida momentom kada prvi Kupac ponudi iznos cene opcije "Kupi odmah".

5.5. Svako vozilo koje se oglasi na Platformi autoaukcija.rs po određenoj ceni obavezuje Oglašivača da proda to vozilo ukoliko dobije ponudu koja je ista ili veća od Oglašivačeve minimalne početne cene. Ova obaveza ne važi u dva slučaja: (i) ako su Oglašivači osiguravajuća društva: Osiguravajuća društva oglašavaju vozila a lice za čiji račun je osiguravajuće društvo oglasilo vozilo (tj. vlasnik vozila) ima mogućnost da se izjasni da li prihvata ponudu u roku od 15 (petnaest) radnih dana od dana zatvaranja aukcije ili ne; i (ii) ukoliko je ponuđena cena niža od Oglašivačeve minimalne početne cene koju je postavio Oglašivač: Oglašivač u tom slučaju ima 5 (pet) radnih dana da se izjasni da li prihvata ponuđenu cenu ili ne.

5.6. Svaka ponuda koju je dao bilo koji Kupac obavezuje tog Kupca da po toj ceni kupi vozilo bez izuzetka.

5.7. Oglašivač oglašava vozila na Platformi autoaukcija.rs u skladu sa Opštim uslovima.

5.8. Aukcija obično traje do isteka predviđenog roka. U slučaju podnošenja ponude u poslednjih 3 minuta, aukcija se produžava na 3 minuta nakon podnošenja poslednje ponude. AutoAukcija zadržava parvo da produži aukciju.

5.9. Kada Kupac podnese ponudu u iznosu opcije "Kupi odmah", licitacija za vozilo se istog trenutka zatvara.

5.10. Ukoliko Oglašivač utvrdi neispravnost unetih informacija o vozilu nakon postavljanja vozila na AutoAukcija platformu, dužan je da odmah obavesti AutoAukcija tim na elektronsku adresu office@autoaukcija.rs. Tim AutoAukcija može prihvatiti izmenu, može obustaviti aukciju, a može i ukloniti vozilo sa aukcije do sledeće aukcije. Oglašivač ne može sam vršiti ispravku opisa vozila nakon postavljanja vozila na AutoAukcija platformu.

5.11. Oglašivač u svakoj aukciji određuje minimalnu početnu cenu ili, shodno slučaju, cenu opcije "Kupi odmah po ovoj ceni". Kada aukcija počne, nije više moguće promeniti cenu ili povući ponuđeno vozilo.

5.12. Ponude se podnose isključivo putem elektronskog obrasca Aukcijski koraci, koji se nalazi na odgovarajućoj stranici Platforme autoaukcija.rs. Ponude podnete u bilo kom drugom obliku, a naročito ponude podnete društvu AutoAukcija putem e-pošte, poštom ili telefonskim putem smatraju se nevažećim.

5.13. Kupac pobednik na aukciji je vezan svojom ponudom u roku od 16 (šesnaest) radnih dana od dana završetka aukcije, osim ukoliko nisu dogovoreni duži ili kraći rokovi u svakom pojedinačnom slučaju kao izuzetak.

5.14. Registrovani Kupci nakon uspešne registracije na Platformu autoaukcija.rs imaju uvid u sve aktuelne aukcije. Korisnik je saglasan da o svim eventualnim dodatnim, daljim objavama vezano za aukciju može biti informisan i na drugi, prikladan način (npr. putem e-maila, pošte, telefona) od strane AutoAukcija ili druge ovlašćene osobe.

5.15. Kupac licitira i daje ponudu za vozilo koje ga zanima. Svojom licitacijom Kupac čini obavezujuću ponudu vlasniku vozila tj. licu ovlašćenom za prodaju vozila (Oglašivaču ako je Oglašivač vlasnik vozila ili licu koje je vlasnik vozila u slučaju da Oglašivač nije vlasnik vozila). Ako Kupac pobednik odustane od svoje ponude, što je suprotno Opštim uslovima i predstavlja kršenje Opštih uslova, Kupac čija je ponuda sledeća po redu je u obavezi da kupi vozilo po ceni koju je ponudio za to vozilo. AutoAukcija ne nadoknađuje Oglašivaču i/ili vlasniku vozila eventualnu razliku u ceni između ponude ponudi Kupca čija je ponuda najviša.
Izuzetno, AutoAukcija će, u skladu sa odredbama ovih Opštih uslova, vršiti nadoknadu razlike u ceni između ponude Kupca čija je ponuda najviša i ponude koja je najbliža ponudi Kupca čija je ponuda najviša, u slučaju kada je Oglašivač Osiguravajuće društvo (Osiguravajuća kuća), u skladu sa ovim Opštim uslovima, i to tako da Oglašivač Osiguravajuće društvo tj. vlasnik vozila čije je vozilo oglasilo Osigravajuće društvo primi pun iznos prvoprihvaćene ponude koju bi dobio da Kupac pobednik nije prekršio svoju obavezu. U tom slučaju, Kupac pobednik je dužan nadoknaditi AutoAukciji razliku u ceni, odmah po zahtevu AutoAukcije. Oglašivač nema pravo da primi naknadu bilo koje razlike u ceni; to je isključivo pravo AutoAukcije. Bez obzira na ostale odredbe ovih Opštih uslova, Kupac se izričito obavezuje AutoAukciji kao i Oglašivaču da će poštovati uslove svoje ponude.

5.16. Nakon isteka roka za licitaciju, Oglašivač je u obavezi da prihvati najbolju ponudu tj. najvišu ponudu Kupca na aukciji. Ova obaveza postoji ako je najbolja ponuda veća ili jednaka minimalnoj početnoj ceni koju je odredio Oglašivač. Ova obaveza ne važi za Oglašivača koji je Osiguravajuće društvo. Osiguravajuća društva tj. vlasnik vozila čije je vozilo oglasilo Osiguravajuće društvo nije u obavezi da prihvati najvišu ponudu. Osiguravajuća društva tj. vlasnik vozila čije je vozilo oglasilo Osiguravajuće društvo imaju rok od 15 (petnaest) radnih dana od dana zatvaranja aukcije da se izjasne da li će vozilo prodati po toj ceni ili ne.

5.17. Ukoliko je najbolja ponuda po iznosu manja od minimalne početne cene koju je odredio Oglašivač, Oglašivač nema obavezu da prihvati ponudu ali ima mogućnost da se izjasni u roku od 5 (pet) dana od zatvaranja aukcije da li prihvata ili ne tu ponudu. Naime u slučaju najbolje ponude koja je niža od minimalne početne cene, Oglašivač uzima ponudu na znanje i samo ukoliko Oglašivač izričito prihvati ponudu smatra se da je Ugovor o kupoprodaji vozila između Korisnika zaključen. Od ovog pravila su izuzeta osiguravajuća društva. Osiguravajuća društva tj. vlasnik vozila čije je vozilo oglasilo Osiguravajuće društvo ima rok od 15 (petnaest) radnih dana od dana zatvaranja aukcije da se izjasne da li će vozilo prodati po toj ceni ili ne.

5.18. Oglašivač za vozilo može odrediti cenu opcije "Kupi odmah". Ukoliko Oglašivač odredi cenu opcije "Kupi odmah", ona će biti prikazana na aukcijskoj stranici i svaki Kupac ima pravo da podnese ponudu u tom iznosu u bilo kom trenutku posle početka aukcije. Kada prvi učesnik u licitaciji unese iznos cene opcije "Kupi odmah", kupoprodaja vozila po ceni predviđenoj za opciju "Kupi odmah" stupa na snagu sa trenutnim dejstvom i aukcija za to vozilo se istog trenutka zatvara. Od ovog pravila su izuzeta Osiguravajuća društva. Osiguravajuća društva tj. vlasnik vozila čije je vozilo oglasilo Osiguravajuće društvo nije u obavezi da prihvati “kupi odmah”. Osiguravajuća društva tj. vlasnik vozila čije je vozilo oglasilo Osiguravajuće društvo ima rok od 15 (petnaest) dana od dana zatvaranja aukcije da se izjasne da li će vozilo prodati po ceni opcije “kupi odmah” ili ne.

5.19. Kupac i vlsnik vozila se obavezuju da zaključe ugovor o kupoprodaji vozila u formi i sa sadržajem u skladu sa zakonom, a Kupac se obavezuje da preuzme vozilo u opisanom stanju najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana kada je završena aukcija odnosno kada je Kupac obavešten o prihvatu ponude (u slučaju osiguravajućih društava ili u slučaju ako je ponuda niža od Prodavčeve minimalno postavljene cene). U slučaju da je Oglašivač osiguravajuća kuća tj. vlasnik vozila čije je vozilo oglasilo Osiguravajuće društvo, kupac je u obavezi da preuzme vozilo u opisanom stanju najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana kada je obavešten od strane AutoAukcije da je njegova ponuda prihvaćena.

5.20. Oglašivač garantuje da će pravovremeno postaviti kompletne i tačne podatke o vozilima; svi takvi podaci će pre oglašenja prvo biti poslati AutoAukciji. Detalji o vozilima moraju sadržavati i njihove saobraćajno - tehničke odlike, kao i bilo koje postojeće nedostatke (tehničke i vizuelne). Isto važi i za vozila oštećenim u saobraćajnim nezgodama.

5.21. Oglašivač je u obavezi da prilikom stavljanja vozila na aukciju dostavi istinite, potpune i ažurirane podatke. Prikrivanje ili izostavljanje nekog bitnog podatka (npr. da je vozilo bilo u udesu, slike pre oštećenja itd) neće se tolerisati i može dovesti do trenutnog isključenja iz aukcije kao i zahteva za naknadu pričinjene štete.

5.22. Oglašivač će dostaviti AutoAukciji najmanje 4 fotografija (najmanje 1 unutrašnjosti), propraćene detaljnim i tačnim opisom stanja vozila i svih relevantnih podataka o vozilu (npr. datum proizvodnje itd.) u digitalnom obliku (tj. pdf dokumentu).

5.23. AutoAukcija ima izričito pravo da primeni nova pravila za svako vozilo ponaosob na aukciji. AutoAukcija je u tom slučaju u obavezi da o novom pravilu obavesti korisnike tako što će za svako vozilo pojedinačno u delu “dodatne informacije” navesti po kojim pravilima se odvija aukcija za to vozilo.

6. ZAŠTITA PRAVA

6.1. AutoAukcija će u svakoj pojedinačnoj prilici pružiti punu podršku zaštiti prava ličnosti, privatnosti, svojinskih prava i prava intelektualne svojine svim licima nosiocima tih prava, ili onim licima čije je pravo povređeno, tako što će, bez odlaganja:

 • - na obrazložen zahtev, potkrepljen odgovarajućom dokumentacijom, ukloniti sadržaj tako da ne bude javno dostupan;
 • - nadležnom organu na zahtev dostaviti podatke o članu čiji unos krši neko od navedenih ili drugih prava, a sve u skladu sa politikom arhiviranja AutoAukcije i zakonima Republike Srbije i drugim važećim propisima.

6.2. Obrada i zaštita podataka o ličnosti:

6.2.1. AutoAukcija vrši obradu neophodnih podataka onih lica koja su dala pristanak za obradu, u za to jasno određenu svrhu, na zakonom dozvoljen način, tako da lice na koje se podaci odnose ne bude određeno ili odredivo i nakon što se ostvari svrha obrade, a u srazmeri sa svrhom obrade.

6.2.2. Pre prikupljanja podataka, AutoAukcija obaveštava lice na koje se podaci odnose o sledećem:

 • - da je lice odgovorno za prikupljanje podataka AutoAukcija d.o.o.;
 • - da je svrha prikupljanja i obrade podataka omogućavanje nesmetanog funkcionisanja AutoAukcije / Platforme autoaukcija.rs, bezbednost Korisnika internet servisa, i omogućavanje elektronske trgovine Korisnicima internet servisa u skladu sa zakonom;
 • - da se prikupljeni podaci koriste na način koji omogućava identifikaciju lica učesnika elektronske trgovine, kupaca i Oglašivača, a u skladu sa dobrim poslovnim običajima, čuvanjem poslovne tajne i zakonom;
 • - da su lica koja koriste podatke ona lica koja su zaposlena u AutoAukciji koja imaju ovlašćenje za korišćenje podataka, lica sa kojima Korisnik stupa u obligacioni odnos (u meri koja je neophodna za ostvarenje tog odnosa) kao i svi državni organi koji na osnovu zakona i/ili odluke suda ostvaruju pravo korišćenja podataka;
 • - da je davanje podataka o ličnosti dobrovoljno, te da niko ko ne želi da bude Korisnik Autoaukcije/Platforme autoaukcija.rs nije u obavezi da ostavi bilo kakav podatak, ali da je ostavljanje podataka obavezno u smislu Zakona o obligacionim odnosima i Zakona o elektronskoj trgovini, radi ostvarivanja statusa Korisnika;
 • - da lice koje je dalo pristanak o prikupljanju i obradi podataka može u bilo koje doba i bez obrazloženja povući svoj pristanak, što kao pravnu posledicu proizvodi prestanak statusa Korisnika, dospevanje svih neizmirenih obaveza nastalih za vreme trajanja statusa Korisnika, kao i da time prestaje svako dalje prikupljanje podataka od lica koje je pristanak povuklo;
 • - da u slučaju nedozvoljene obrade lica imaju prava na zaštitu podataka o ličnosti, kao i drugih prava koja im po zakonu pripadaju.

6.2.3. Podaci koji se prikupljaju u gore naznačene svrhe su: ime, prezime, adresa, broj mobilnog telefona, broj fiksnog telefona, e-mail adresa i IP adresa svakog pojedinog pristupa servisima.

6.3. Zaštita autorskih i drugih prva intelektualne svojine

6.3.1. AutoAukcija ima isključiva autorska prava na Platformi autoaukcija.rs, i na pojedine elemente koji ih čine, kao što su tekst, vizuelni i audio elementi, vizuelni identitet, podaci i baze podataka, programski kod i drugi elementi servisa. Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela ili Platforme autoaukcija.rs u celini, bez izričite prethodne dozvole u pisanoj formi izdate od AutoAukcija kao nosioca isključivih autorskih prava, smatraće se povredom autorskih prava AutoAukcije i podložno je pokretanju postupaka u skladu sa pozitivno pravnim sistemom Republike Srbije.

6.3.2. Platforma autoaukcija.rs sadrži i elemente na kojima isključiva autorska i druga prava iz oblasti intelektualne svojine imaju druga lica, kao što su sadržaji korisnika usluga, poslovnih partnera i oglašivači. Druga lica imaju isključivu odgovornost za sadržaj na kojem su nosioci tih prava, bez obzira na to što se takav sadržaj nalazi na Platformi autoaukcija.rs.

6.3.3. Postavljanjem vozila na Platformu autoaukcija.rs, Korisnik je saglasan da marka vozila, početna slika, kilometraža i godište vozila bude vidljivo svakom posetiocu Platforme autoaukcija.rs. Takođe je saglasan da je aukcijska cena, slike, opis i karakteristike vozila budu vidljive samo za registrovane Korisnike Platforme autoaukcija.rs. Dalje prenošenje sadržaja ili dela sadržaja sa bilo kog dela Platforme autoaukcija.rs je dozvoljeno samo uz obaveznu izričitu prethodnu saglasnost AutoAukcije, uz napomenu da je sadržaj preuzet sa Internet stranice.

6.3.4. AutoAukcija ima isključivu odgovornost za sadržaj na kojem ima autorska prava. Svaka strana samostalno snosi odgovornost za sadržaj koji je njeno autorsko delo.

6.3.5. Procedure na platformama za oglašavanje i upravljanje podacima izvode se u skladu s pravilima o zaštiti podataka. Korisnici su saglasni da bilo koji podatak koji podele na Platformi autoaukcija.rs, kao i licitacije, mogu biti prosleđeni, upotrebljeni, preneseni i sačuvani za komercijalne svrhe, ukoliko takvo postupanje ulazi u okvir uobičajenih poslova administracije, a izvedeno je pravilno i profesionalno. Kako Korisnici tako i AutoAukcija će sve podatke tretirati sa objektivno najvišim mogućim stepenom poverljivosti.

6.3.6. Korisnik prihvata da se podaci prenose putem Interneta. Uprkos enkripciji, sigurnost podataka ne može biti stoprocentna. Korisnik se saglašava da neće postavl jati nikakve zahteve prema AutoAukci ji zbog mogućeg (neovlašćenog) pristupa transferu podataka a od strane (neovlašćenih) trećih lica. Korisnik neće u slučaju bilo kakvih postavljenih zahteva prema AutoAukciji od strane sopstvenih klijenata dozvoliti da mu oni naškode i obeštetiće AutoAukciju u takvim slučajevima.

6.4. Statistika

6.4.1. Korisnik prihvata da Usluge koje koristi Korisnik mogu stvoriti elektronske zapise podataka ("Sistemski podaci"). Korisnik nadalje prihvata da AutoAukcija ima isključivo i neograničeno pravo korišćenja Sistemskih podataka prema svojoj slobodnoj proceni sa dozvolom za njihovo korišćenje.

6.4.2. Korisnik upotrebom Usluga može stvoriti podatke statističkog karaktera. Korisnik ima pravo da takve informacije koristi u interne svrhe.

6.4.3. Korisnik će pružiti AutoAukciji na zahtev svaki statistički podatak koji je prikupio, načinio ili obradio ("Statistički podaci") korišćenjem Usluga. AutoAukcija imaće stalno i isključivo pravo, bez obaveze poslovne diskrecije da koristi takve Statističke podatke po svojoj volji, naročito u komercijalne svrhe.

7. ZAVRŠNE ODREDBE

7.1. Pojedinačno važenje odredaba

7.1.1. Ništavost i/ili nevaženje neke odredbe Opštih uslova ne utiče na punovažnost i/ili primenjivost ostalih odredaba ili delova Opštih uslova. Nevažeća i/ili neprimenjiva odredba zamenjuje se odredbom koja je sa finansijske tačke gledišta najbliža nevažećoj i/ili neprimenjivoj odredbi, zakonskih propisa.

7.2. Saglasnost sa Opštim uslovima:

7.2.1. Korisnik registracijom na Internet stranici bezuslovno prihvata Opšte uslove čime se smatra da zaključuje ugovor sa društvom uključujući i uslove sprovođenja aukcije.

7.2.2. Svakim ponovnim korišćenjem usluga AutoAukcije ponovo potvrđujete svoje prihvatanje Opštih uslova. AutoAukcija zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni Opšte uslove, bez navođenja razloga, i da objavi novu verziju na Internet stranici. Korisnici se u tom slučaju dostavljanjem direktne poruke upućuju na novu verziju opštih uslova.

7.2.3. Molimo vas da nas, ukoliko niste saglasni sa Opštim uslovima, obavestite o tome.

7.2.4. Prihvatanjem Opštih uslova dajete nam saglasnost na prikupljanje, obradu i korišćenje podataka o vašem prometu u vezi sa korišćenjem Platforme autoaukcija.rs elektronskim sredstvima.

8. PRENOS PRAVA I OBAVEZA NA TREĆA LICA

8.1. AutoAukcija zadržava pravo na prenos pojedinih ili svih prava iz ovih Opštih uslova na treće lice ili na dopuštanje trećem licu da ih ostvaruje.

8.2. Status korisnika se ne prenosi.

8.3. Opšti Uslovu poslovanja kao i svaki odnos proizašao u vezi korišćenja Platforme autoaukcije.rs uređuju se u skladu sa pravom Republike Srbije (bez primene Konvencije Ujedinjenih nacija o ugovorima u međunarodnoj prodaji robe).

8.4. Na sve sporove do kojih može doći između AutoAukcije i Korisnika u vezi sa korišćenjem Platforme autoaukcija.rs kao i Korisnika međusobno, primenjuju se važeći propisi Republike Srbije. Strane se obavezuju da spor pokušaju da reše mirnim putem pregovorima, a ukoliko u tome ne uspeju, nadležan za rešavanje spora je Privredni sud u Beogradu za sporove između pravnih lica, odnosno Prvi osnovni sud u Beogradu za sporove između fizičkih lica, ili fizičkih i pravnih lica.